STANOVY ČESKÉ ASOCIACE SAUNÉRŮ


 

Česká asociace saunérů, z.s.

Stanovy spolku

Čl. I – Název a sídlo

Česká asociace saunérů, z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Praze, na adrese Athénská 1528, 102 00, Praha 10. Anglický ekvivalent jména spolku: Czech Association of Sauna Masters.

Čl. II – Účel spolku

Účelem spolku je poskytování podpory pracovníkům saun, wellness, saunérům a saunovým animátorům, hájení zájmů této profesní skupiny. Dále pak organizace setkání saunérů za účelem výměny zkušeností, osobního a profesního rozvoje. Spolek šíří osvětu správného saunování a informuje veřejnost o možnostech a přínosech saunování.

Čl. III – Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) pořádání a spolupořádání saunových akcí za účelem setkávání saunérů
b) spoluorganizace systému školení a následného soustavného vzdělávání saunérů
c) organizace mezinárodních výměn zkušeností saunérů
d) vyjednání lepších podmínek u dodavatelů pro členy spolku
e) informační servis pro členy spolku
f) zlepšení povědomí veřejnosti o problematice saunování
g) odborná publikační činnosti
h) poskytování konzultačních a poradenských služeb členům spolku
i) získávání grantů, dotací a sponzorských příspěvků za účelem financování spolku a jeho projektů

Čl. IV – Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být jakákoliv fyzická i právnická osoba ztotožňující se s účelem spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou nebo místopředsedou spolku a uhrazení členského poplatku. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit předsedu a místopředsedu spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku,
e) využívat možnosti spojené s činností spolku.

 1. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit zasedání členské schůze a přispívat ke zlepšení její práce,
d) hradit členské poplatky dle finančního řádu.

 1. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena předsedou, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany předsedy porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Zápis a výmazy v seznamu členů provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V – Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,
b) předseda,
c) místopředseda.

Čl. VI – Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a místopředsedu a odvolává je,
c) schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
d) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
e) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
f) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
g) rozhoduje o zániku spolku.

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 1. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 1. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň třetina všech členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  Ostatní náležitosti hlasování jsou upřesněny ve Volebním řádu.
 1. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladus odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 1. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 Čl. VII – Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný místopředseda.
 1. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá dennásledující po dni volby.
 1. Předseda také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 1. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
d) jednou za své funkční období předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

 1. Předseda může libovolně upravovat Volební řád, ale všechny jeho úpravy musí schválit všichni místopředsedové.

Čl. VIII – Místopředseda

 1.  Počet místopředsedů stanoví předseda vždy nejpozději do začátku volby jednotlivých místopředsedů.
 2. Náplní práce místopředsedy je plnit závazky, které na něho deleguje předseda a to podle nejlepšího vědomí a svědomí.
 3. Místopředsedové jsou číslování podle počtu obdržených hlasů.
 4. Na prvního místopředsedu přechází při zániku výkonu funkce předsedy jeho práva a povinnosti. Ten je povinen bez zbytečných odkladů zahájit svolávání zasedání členské schůze za účelem volby nového předsedy.

Čl. IX – Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Tyto stanovy vstupují v platnost schválením ustavující schůzí ČAS a nabývají

účinnosti 8.1. 2015.